سبد خرید

اندازه گیری چگالی آب:

  1. ابتدا دستگاه را روشن کنید. اگر وزن ظرف صفر نبود با استفاده از نرم افزار موبایل و یا فشردن دگمه Tare آن را صفر کنید.